Yhdistyksen säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on The Finnish Traditional Chinese Medicine Society of Acupuncture and Herbs- Suomen perinteisen kiinalaisen lääketieteen yhdistys r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja nimilyhenne FinnAcu.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on perehdyttää jäsenensä perinteiseen kiinalaiseen lääketieteeseen, sen taustana olevaan kulttuuriin ja filosofiaan, sekä pyrkiä nostamaan näiden arvostusta ja levittämään näistä tietoa myös yhdistyksen ulkopuolelle.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 1. harjoittaa kokous-, koulutus-, tiedotus- ja kustannustoimintaa.
 2. ylläpitää yhteyksiä ja liittyä jäseneksi sellaisiin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin ja yhteisöihin, joilla on vastaavat tavoitteet ja toimintaperiaatteet.
 3. tehdä esityksiä ja aloitteita, sekä antaa lausuntoja muille yhteisöille ja viranomaisille sekä hankkia varoja toimintansa tukemiseksi erilaisin hyväksyttävin tavoin.
 4. hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta, sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia.

3. Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, yhteisö tai yritys, joka tukee yhdistyksen tavoitteita sen sääntöjen mukaisesti.

 1. varsinaista jäsenyyttä voivat hakea perinteisen kiinalaisen lääketieteen harjoittajat, opiskelijajäsenyyttä alan opiskelijat.
 2. kannatusjäsenyyttä kuka tahansa, myös yritys tai yhteisö.

Jäsenyyttä tulee hakea kirjallisesti. Hallitus päättää jäsenten hyväksymisestä.

4. Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai sihteeriIIe, mutta jäsenyys on voimassa eroamisvuoden loppuun ja edellyttää jäsenmaksun suorittamista. Hallitus voi erottaa jäsenen, jonka toiminta on yhdistyksen vastaista. Jäsenyys lakkaa automaattisesti, mikäli jäsenmaksua ei ole suoritettu tilikauden loppuun mennessä.

5. Jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous kutakin vuotta varten erikseen. Jäsenmaksu on suoritettava yhdistykselle siinä ajassa kuin kokous määrää, kuitenkin ennen tilivuoden loppua.

6. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka syyskokous valitsee. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Ensimmäisenä vuonna on arvan perusteella erovuorossa kaksi (2) jäsentä ja sen jälkeen vuosittain 2-3 jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, ottaa tarvittaessa hallituksen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä muita tarvittavia toimihenkilöitä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai jos vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään neljä (4) jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Juoksevissa asioissa yksin puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

8. Tilit

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

9. Kokoukset

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus, yhdistyksen jäsenille lähetettävällä kirjeellä. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Yhdistysten kokouksissa jäsenillä on yksi (1) ääni.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokouksessa, joka pidetään helmi- huhtikuussa, käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:

 1. toimintakertomus edelliseltä vuodelta
 2. tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 3. vastuuvapauden myöntäminen
 4. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa ja päätetään heidän palkkioistaan
 5. muut mahdolliset asiat

Syyskokouksessa, joka pidetään syys- marraskuussa, käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:

 1. toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
 2. seuraavan vuoden jäsenmaksut
 3. puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot
 4. tulo- ja menoarvio
 5. valitaan puheenjohtaja hallitukseen vuodeksi (1) kerrallaan
 6. valitaan eroavien hallituksen jäsenien tilalle uudet jäsenet
 7. muut mahdolliset asiat

10. Ylimääräinen kokous

Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen katsoessaan sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

11. Kokouksille aiotut esitykset

Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen hallitukselle kaksi (2) kuukautta ennen kokousta, että hallitus ehtii antaa siitä lausuntonsa.

12. Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä annetuista äänistä tai yksinkertaisella äänten enemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joista toinen on vuosikokous.

Kokousten välin pitää olla vähintään kaksi (2) kuukautta.

Purkupäätöksessä vaaditaan kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistö. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat purkamiskokouksessa tarkemmin päätetyllä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

13. Muita säännöksiä

Muutoin noudatetaan, mitä voimassaoleva laki yhdistyksistä määrää.