You are currently viewing Akupunktio syövän tukihoitona
Rintasyöpäsoluja - National cancer institute / unsplash.com

Akupunktio syövän tukihoitona

Akupunktiota käytetään lääketieteellisten syöpähoitojen tukena ympäri maailmaa ja lisää tutkimusta tehdään jatkuvasti. Kemoterapiasta, sädehoidoista ja leikkauksista, vaikka ovatkin ensisijaisia ja tehokkaita syövän hoidossa, aiheutuu usein paljon erilaisia sivuvaikutuksia ja oireita, joita on tutkimusten mukaan mahdollista helpottaa akupunktiolla. Akupunktiota ei käytetä syövän hoitamiseen, vaan hoito keskittyy syöpähoitojen sivuvaikutusten lievittämiseen. Nykyään akupunktiota tutkitaan kuitenkin myös mahdollisena tehostavana tekijänä lääkkeellisille syöpähoidoille. Nostan esiin tässä kirjoituksessa muutamia uusimpia systemaattisia tutkimuskatsauksia akupunktion tehosta lääketieteellisten syöpähoitojen sivuvaikutuksiin. Lisäksi esittelen joitakin akupunktion immunologisia vaikutuksia, joilla voi olla merkitystä syöpähoitojen kannalta.

Yleistä akupunktiotutkimuksista

Tarkasteltaessa akupunktiota syöpähoitojen tukena, yhtenä ongelmana on, että laajempia tutkimuksia on tehty pääasiassa Itä-Aasiassa, jossa akupunktiota käytetään yleisesti sairaaloissa. Euroopan maissa tutkimusta tehdään vähän osittain siksi, että tutkimusten tekoon tarvittavia päteviä akupunktiohoitajia on sairaaloissa vielä vähän. Yhtenä haasteena on se, että vaikka Itä-Aasiassa akupunktiota käytetään paljon, silti vasta 2000-luvulla esimerkiksi Kiinassa tehdyssä tutkimuksessa on kiinnitetty lisääntyvää huomiota lääketieteellisen tutkimuksen metodologisiin vaatimuksiin. Suurimpana ongelmana monissa tutkimuksissa on puutteellinen sokkouttaminen. Tutkimuksissa akupunktion käyttöä tarkastellaan usein suhteessa muuhun paikalliseen käypähoitoon, joka voi vääristää tuloksia vertailtaessa tehoa esimerkiksi Suomessa käytössä oleviin lääkkeisiin. Useissa tutkimuksissa tieteellinen näyttö jää yhä metodologisista syistä heikkolaatuiseksi. Akupunktion vaikutusten varmistamiseksi laajempia ja korkealaatuisempia tutkimuksia tarvittaisiin lisää (Allen J. et al. 2022; Hughes J. et al. 2019). Tämä todetaan myös tässä artikkelissa mainituissa systemaattisissa tutkimuskatsauksissa.

Vaikeutena esiteltyjen katsausten ja niissä mukana olleiden tutkimusten arvioinnissa on myös vaihtelevat tavat tehdä akupunktiota. Osassa mukana olleissa tutkimuksista käytössä on ollut manuaalinen akupunktio, osassa sähköakupunktio tai esimerkiksi akupainanta. Lisäksi hoitokertojen määrät ja hoitotiheys vaihtelevat katsausten tutkimuksissa, samoin kuin käytetyt pisteet ja lähestymistavat. Tämä vaikeuttaa tulosten tulkintaa ja vertailua.

Kuva - Katherine Hanlon, Unsplash.com

Akupunktio voi auttaa syöpähoitojen sivuvaikutuksiin

Akupunktion on havaittu vähentävän useita syövänhoidosta aiheutuvia sivuvaikutuksia sekä lievittävän itse syövästä aiheutuvaa kipua. Akupunktiosta löytyy satunnaistettuja ja kontrolloituja tutkimuksia sekä niiden pohjalta tehtyjä systemaattisia tutkimuskatsauksia mm. uupumuksesta, unettomuudesta, maha-suolikanavan oireista, turvotuksista, kivusta, suun kuivuudesta, ahdistuksesta ja masennuksesta (Zhang X. et al. 2022; Han Q, et al. 2021; Jang S. et al. 2020). Vaivasta, hoitomenetelmästä ja kokeesta riippuen tutkimuksissa on saatu erilaisia tuloksia. Useat katsaukset toteavat akupunktion ja/tai sähköakupunktion voivan auttaa syöpähoitojen sivuvaikutuksiin. Osaa vaikutuksista voidaan selittää mahdollisesti akupunktion erilaisilla neuroimmunomodulatiivisilla vaikutuksilla (Li S. et al 2022; Cui J. et al. 2021; Liu S. et al. 2021). Alla on esitelty viimeisimpiä systemaattisia katsauksia.

Akupunktiosta rintasyövän tukihoitona on tehty muita syöpämuotoja laajempia katsauksia, kuten Schlaeger K. et al. (2021) katsaus, jossa tarkasteltiin 26 tutkimusta (2055 potilasta). Tarkastelun kohteena oli useita erilaisia syöpähoitojen sivuvaikutuksia. Katsauksen mukaan akupunktio on vertailuryhmiä tehokkaampaa kivun, väsymyksen ja kuumien aaltojen voimakkuuden suhteen. Toinen, 21 tutkimusta käsittänyt katsaus löysi apua myös pahoinvointiin ja oksenteluun sekä elämänlaadun kohenemista. (Chan Y. et al. 2021)

He Y. et al. (2020) systemaattinen katsaus tarkasteli 17 tutkimusta. Katsauksessa akupunktion ja akupainannan havaittiin vähentävän kipua ja kahden mukana olleen tutkimuksen mukaan akupunktio myös vähensi kivuista johtuvaa opioidien käyttöä.

Hwang M. et al. (2020) systemaattinen katsaus tarkasteli akupunktion vaikutusta kemoterapian aiheuttamaan perifeeriseen neuropatiaan. Katsaukseen sisältyi 13 tutkimusta, joista 12 vertaili akupunktiota lääkinnälliseen hoitoon (pääasiassa suonensisäinen B-vitamiini tai esim. B-vitamiini + glutationi tai metoklopramidi). Analyysin mukaan viisi tutkimusta osoitti akupunktion olevan kontrolliryhmää tehokkaampaa.
Toinen systemaattinen katsaus (Jin Y. et al. 2020) liittyen kemoterapian aiheuttamaan perifeeriseen neuropatiaan, käsittää 19 tutkimusta. Katsaus tarkastelee kivun lievittämisen lisäksi myös sähkön johtumista hermokudoksessa. Katsauksen mukaan tuoreissa vaurioissa ja lievissä tuntohäiriöissä akupunktiosta on apua. Vanhat ja vakavammat vauriot eivät kyseisissä tutkimuksissa helpottuneet akupunktiolla merkittävästi.

Syöpään ja syöpähoitoihin liittyvä uupumus on hyvin yleinen ongelma, johon löytyy niukasti apua lääkityksestä. Jang A. et al. (2020) systemaattisessa katsauksessa tarkasteltiin yhdeksää tutkimusta syöpään liittyvän uupumuksen suhteen. Kuuden tutkimuksen mukaan akupunktio toi merkittävää helpotusta uupumukseen. Kolmessa tutkimuksessa akupunktioryhmän tulokset eivät eronneet kontrolliryhmästä. Mukana olleissa tutkimuksissa oli myös jonkin verran eroja hoidon suhteen. Hoitokertoja oli 6-10, hoitokerrat vaihtelivat 1-3 viikkoa kohden ja tutkimuksesta riippuen hoidot kestivät 20 minuutista 45 minuuttiin.

Jin H. et al. (2020) havaitsivat systemaattisessa katsauksessaan akupunktion voivan hoitaa kemoterapiasta aiheutuvaa leukopeniaa 17 tarkastelemansa tutkimuksen perusteella.

Xu G. et al. (2021) päättelivät kuusi tutkimusta käsittäneessä katsauksessaan akupunktion voivan auttaa paksusuolisyöpäleikkausten yhteydessä ulostamista, virtsaamista sekä elämänlaatua. Meta-analyysi perustui vain kahden tutkimuksen dataan.

Cheung D. et al. (2022) totesivat 24 tutkimuksen perusteella akupunktion ja akupainannan voivan auttaa uniongelmien hoidossa syöpäpotilailla.

Palliatiivisen syöpähoidon kohdalla akupunktiota on tutkittu vain vähän ja pääasiassa vain kivun hoidon suhteen. Yang J. et al. (2021) tarkasteleman viiden tutkimuksen mukaan akupunktio vähentää kipua palliatiivisessa syöpähoidossa. Dai L. et al. (2021) arvioi laajemmin akupunktioon perustuvia hoitomuotoja ja totesi niiden voivan vähentää palliatiivisessa hoidossa olevien syöpäpotilaiden kipuja. Tässä katsauksessa oli mukana tavanomaisempien manuaalisen akupunktion ja sähköakupunktion lisäksi myös TNS-hoitoa ja laserakupunktiota.

Akupunktion vaikutusmekanismit syöpähoitojen tukena

Aikaisempi tutkimus keskittyi akupunktion tehoon erilaisten vaivojen hoidossa ja vasta äskettäin on pyritty selvittämään tarkemmin akupunktion vaikutusmekanismeja. Vaikutusmekanismiin liittyvät tutkimukset ovat keskeisiä tarkasteltaessa akupunktiota syöpähoitojen tukihoitona. Vasta vaikutusmekanismin ymmärtämisen myötä voidaan tietää akupunktion mahdollisista hyödyistä ja haitoista yhdistettynä syövän lääkinnälliseen hoitoon.

Akupunktion vaikutuksia syövän lääkinnälliseen hoitoon on pääasiallisesti tutkittu analysoimalla muiden sairauksien tutkimuksissa selvinneitä vaikutusmekanismeja tai niitä on selvitetty eläinkokeita hyödyntävissä perustutkimuksissa. Vaikutusmekanismien suhteen lainaan kahden eri tutkimusryhmän kahta artikkelia. Wang N. et al. (2023) artikkeli kokoaa akupunktion immunologisia vaikutuksia ja Li S. et al. (2022) katsausartikkeli tarkastelee syöpähoitoon liittyviä eläinkokeita.

Wang N. et al. (2023) artikkeli nostaa esiin tutkimuksia tuumorin mikroympäristössä tapahtuvista immunologisista muutoksista ja tarkastelee niiden suhdetta akupunktiolla havaittuihin vaikutuksiin. Artikkeli antaa samalla joitakin mahdollisia selityksiä sille, miksi akupunktio saattaa tehostaa syöpähoitoja tai vähentää syöpähoitojen aiheuttamia sivuvaikutuksia. Artikkelissa on esitetty akupunktion vaikutuksia immunologiaan yleisemmällä tasolla yhdistäen akupunktiotutkimusta muidenkin sairauksien hoitamisesta. Kaikki artikkelissa mainitut immunologiset muutokset eivät välttämättä ole edullisia syöpähoitojen kannalta. Tutkimusten pohjalta esille tulleiden vaikutusten suhteen on tärkeä ymmärtää, että oikean vaikutuksen saaminen riippuu pistevalinnasta ja stimulaatiosta. Kirjoittajan näkemys onkin, että syövän tukihoito vaatii akupunktiohoitajalta laajempaa tuntemusta kyseisestä syövästä, immunologiasta ja käytetystä lääkityksestä sekä hyvää yhteistyötä hoitavan lääkärin kanssa.

Alla on tiivistäen kuvattu immunologisia vaikutuksia Wang N. et al. (2023) pääsääntöisesti käännettynä suoraan artikkelin sisällöstä.

Akupunktion vaikutus synnynnäiseen immuniteettiin

 • Synnynnäinen/epäspesifinen immuniteetti voi torjua patogeenisten mikrobien tai myrkyllisten aineiden tunkeutumista sekä tuhota patogeenejä fagosytoosin ja hajoamisen kautta.
 • Tutkimukset vahvistivat, että akupunktiolla on yleinen ja kaksisuuntainen säätelyvaikutus immuunisoluihin ja synnynnäisen immuunijärjestelmän molekyyleihin.

Luonnolliset tappajasolut (NK-solut)

 • NK-solut ovat synnynnäisiä lymfosyyttejä, joilla on sytotoksisia mekanismeja syöpä- tai virustartunnan saaneiden solujen hajottamiseksi. Lisäksi ne vapauttavat lyyttisiä rakeita (pääosin grantsyymejä ja perforiinia), jotka indusoivat stressaantuneiden solujen kuolemaa. Ne tuottavat useita tuumorinekroositekijöitä (TNF), jotka aiheuttavat solujen apoptoosia.
 • Akupunktio säätelee NK-soluja kahteen suuntaan. Immuniteettin ollessa alhainen (kuten krooninen stressi ja väsymysoireyhtymä), akupunktio lisää NK-solujen määrää ja aktiivisuutta ja edistää NK-soluja erittämään immuunitekijöitä (kuten interferoni (IFN)-γ, interleukiini (IL)-10, makrofageja stimuloivaa granulosyyttiä jne.). Toisaalta akupunktio vähentää NK-solujen määrää kivun lievittämisessä. Se aktivoi NK-solureseptorin CD94:n ja tyrosiiniproteiinikinaasin, edistää sytokiinien ja adheesiotekijöiden esiintymistä ja vähentää NK-solujen estoreitin proteiinien ilmentymistä.
 • Akupunktio saattaa tukea immuunipuolustusta ja siten ehkäistä ja tappaa kasvainsoluja lisäämällä NK-soluja. Syklofosfamidi-indusoidussa immunosuppressiivisessa mallissa sähköakupunktio voi lisätä laktaattidehydrogenaasin ja happaman fosfataasin tasoja, edistää konkanavaliini A:n ja lipopolysakkaridin indusoimaa pernasolujen lisääntymistä ja lisätä NK-solujen tappavaa toksisuutta.
 • Samaan aikaan sähköakupunktio voi edistää sytokiinien IL-2, IL-12, TNF-α ja IFN-y ilmentymistä, vähentää IL-10:n ilmentymistä ja parantaa syklofosfamidin aiheuttamaa immunosuppressiota aktivoimalla NF-KB-signalointireitin.
 • Lisäksi sähköakupunktio yhdistettynä sisplatiiniin vähentää tehokkaasti kasvaimen tilavuutta potilailla, joilla on vaiheen IIb-IIIb kohdunkaulan okasolusyöpä, ja lisäsi jonkin verran NK-solujen osuutta ääreisveressä.
 • Lisätutkimukset osoittavat myös, että sähköakupunktio lisää IFN-y:n pitoisuutta ja tehostaa NK-solujen aktiivisuutta.

Akupunktion vaikutus makrofageihin

 • Makrofageilla on avainrooleja synnynnäisessä immuunijärjestelmässä. Makrofagit määritellään tulehdusta edistäviksi (M1) ja tulehdusta ehkäiseviksi (M2).
 • M1-makrofageilla on kyky käynnistää ja ylläpitää tulehdusvasteita, erittää tulehdusta edistäviä sytokiinejä, aktivoida endoteelisoluja ja indusoida muiden immuunisolujen kerääntymistä tulehtuneeseen kudokseen. 
 • M2-makrofagit edistävät tulehduksen paranemista, fagosytoivat apoptoottisia soluja, ohjaavat kollageenin kertymistä, koordinoivat kudosten eheyttä ja vapauttavat anti-inflammatorisia välittäjiä.
 • M1/M2:n epäsuhta indusoi tuumorigeneesiä ja -kehitystä, immuunivastetta, myöhempiä etäpesäkkeitä ja lääkeresistenssiä. Akupunktion on havaittu tutkimuksissa säätelevän M1/M2-makrofagien polarisaatiota.

Akupunktion vaikutus syöttösoluihin

 • Syöttösolujen infiltraatio tuumorin mikroympäristössä liittyy pahanlaatuisten kasvainten ennusteeseen.
 • Syöttösolujen säätelystä akupunktiolla on useita raportteja.
 • Akupunktio säätelee syöttösolujen toimintaa molempiin suuntiin ja lievittää syöttösolujen epänormaalia degranulaatiota patologisissa olosuhteissa.
 • Akupunktio voi myös edistää syöttösolujen degranulaatiota, joka on tärkeä immuunimekanismi allergisten sairauksien ja tulehdussairauksien hoidossa.

Akupunktion vaikutus mikrogliaan

 • Mikrogliasolut ovat keskushermostossa sijaitsevia immuunisoluja
 • Akupunktio vaikuttaa neurodegeneratiivisten häiriöiden, keskushermostosairauksien ja neuropaattisen kipuun säätelemällä mikrogliaa
 • Mikroglia-aktivaatio on kriittinen neurogeneesille, angiogeneesille ja synaptisten yhteyksien uusimiselle. Se voi alkaa alueella ennen kasvaimen etäpesäkkeitä, indusoida paikallista ja systeemistä immunosuppressiota, edistää kasvaimen angiogeneesiä, kasvaimen tunkeutumista sekä olla tärkeä osa kasvaimen aivometastaaseja.
 • Kemoterapian aiheuttaman perifeerisen neuropatian mekanismina voi olla selkäytimen mikroglian jatkuva aktivaatio vahvistamalla TREM/DAP12-signalointia.
 • Sähköakupunktio tukahdutti tehokkaasti ja jatkuvasti TLR4-signalointia ja TRPV1:n noususäätelyä DRG-hermosoluissa, mikä johti edelleen alentuneeseen selkäytimen glia-aktivaatioon.

Akupunktion vaikutuksesta muihin synnynnäisiin immuunisoluihin

 • Neutrofiileillä on merkittävä osuus kasvaimen immunosuppressiivisen mikroympäristön muodostumisessa. Ne aktivoivat signaalinvälitysreittejä vapauttamalla tulehdukseen liittyviä tekijöitä, kuten reaktiivisia happilajeja (ROS) ja sytokiinejä.
 • Akupunktio voi säädellä neutrofiilejä kaksisuuntaisesti. Se lisää neutrofiilien määrää ja aktiivisuutta tulehdusreaktioiden ilmetessä, kun taas vähentää neutrofiilien määrää ja aktivaationopeutta stressaavissa olosuhteissa tai allergisissa sairauksissa stressivaurioiden torjumiseksi.
 • Dendriittisolujen (DC) alaryhmien ja niiden immunomodulatorisen mekanismin rooli on merkittävä syövän kliinisen hoidon kannalta. Tavanomainen DC (cDC) 1 indusoi tappaja-T-solujen kasvaimia estävän immuunivasteen ja parantaa syöpäpotilaiden eloonjäämisastetta, kun taas cDC2 indusoi CD4+ T-solujen kasvaimia estävän immuunivasteen.
 • Akupunktion vaikutuksesta dendrittisoluilla on taipumus kerääntyä akupisteeseen aktivoiduttuaan ympäröivästä kudoksesta. Oletetaan, että tämä voi johtua akupisteen ympärillä olevan ihon neurogeenisestä vasteesta akupunktiostimulaatioon. Akupunktion ja dendriittisolujen välistä suhdetta koskeva tutkimus on vielä alustavaa ja lisää tutkimusta tarvitaan.

Akupunktion vaikutus T-soluihin

 • Pahanlaatuisia kasvaimia sairastavien potilaiden immuunitoiminnassa esiintyy T-solujen osuuden ja määrän epätasapainoa.
 • Akupunktion on vahvistettu säätelevän T-solujen alaryhmien erilaistumista. Eri syöpiin liittyvissä tutkimuksissa akupunktio pystyi tehokkaasti lisäämään T-solujen tasoa tuumorin mikroympäristössä, erityisesti sytotoksisten T-solujen alaryhmien absoluuttista määrää, mikä on tärkeää kasvaimen immunoterapian tehokkuuden parantamiseksi.

Akupunktion vaikutus B-soluihin

 • Akupunktiolla on osoitettu kaksisuuntainen säätelyvaikutus B-solujen vasta-aineiden tuotantoon. Akupunktiolla voidaan vähentää seerumin immunoglobuliinien (IgG, IgA, IgM) pitoisuutta allergisissa ja ei-tulehdussairauksissa. Sitä vastoin se voi lisätä IgG:n ja IgM:n tuotantoa, kun humoraalinen immuunivaste on riittämätön.
 •  Lisäksi akupunktiolla on epäsuoria säätelyvaikutuksia humoraaliseen immuniteettiin vaikuttamalla antigeeniä esitteleviin soluihin, immuunitekijöiden vapautumiseen ja komplementin muodostumiseen.

 

Toisessa katsauksessa, Li S. et al. (2022), tarkasteltiin joitakin edellä esiteltyjä vaikutuksia sekä muita syövän hoidon kannalta merkittäviä vaikutuksia. Katsauksessa akupunktion todettiin eläinkokeiden pohjalta olevan mahdollisesti kemoterapiaa tehostavaa. Katsauksessa mukana olleissa tutkimuksissa havaittiin akupunktion lisäävän elinajanennustetta rintasyövän, osteosarkooman, paksusuolen syövän sekä ei-pienisoluisen keuhkosyövän suhteen. Katsaus tarkastelee myös vaikutusmekanismeja, miksi akupunktio voi auttaa syöpähoitojen sivuvaikutuksiin.

Li S. et al. (2022) katsauksen mukaan esimerkiksi kasvaimen läheisyydessä toteutettu sähköakupunktio kemoterapian lisänä, sai lääkeaineen keskittymään hoitoalueelle kasvainsolujen tuhoutumisen lisäämiseksi. Tavanomaisesti käytettyjen pisteiden, kuten ST36, havaittiin lievittävän kasvaimen immunosuppressiivista mikroympäristöä sekä edistävän verisuonten normalisoitumista. Nämä muutokset vähentävät riskiä etäpesäkkeiden muodostumiselle sekä edistävät lääkeaineiden pääsyä kasvaimeen. Akupunktion ohessa perinteisesti käytetty moksibustio (=lämpöhoitoa akupunktiopisteeseen) yhdistettynä paklitakselin kanssa tehosti myös immuunitoimintaa nostamalla IFN-y:tä ja IL-2:ta sekä vähentämällä IL-10:tä ja transformoimalla kasvutekijä-β1:tä ja lisäämällä leukosyyttien määrää. Katsauksen mukaan tutkimuksissa on myös havaittu akupunktion voivan estää kasvaimen kasvua. Tämä liittyi mm. sähköakupunktion vaikutukseen kasvaimen verisuonen endoteelin kasvutekijöihin, neuropiliini 1:teen, muutoksiin tulehdustekijöissä sekä soluväliaineen komponentteihin.

Akupunktiohoidon haittavaikutukset

Yleisesti akupunktion tiedetään olevan koulutettujen hoitajien käytössä turvallinen hoitomuoto (Bäumler P. et al. 2021). Edellä esitellyissä syövän tukihoitoon liittyvissä tutkimuksissa akupunktion raportoitiin olevan turvallinen hoitomuoto ilman vakavia haittavaikutuksia. Niissä raportoitiin akupunktiosta vain lieviä haittoja, jotka olivat mm. pistosta aiheutunut kipu ja verenvuoto sekä mustelma pistokohdassa. Palliatiivisen kivunhoidon tutkimuksessa ilmeni yhdellä koehenkilöllä vaaratonta tunnin kestävää jalan jäykkyyttä ja uneen vajoamisen tunnetta (Yang J. et al. 2021). Aiemmin kuvattujen immunologisten vaikutusten perusteella väärin suunniteltu akupunktiohoito voi potentiaalisesti haitata lääkinnällistä syöpähoitoa. Yhdessäkään löytämistäni katsauksista ei kuitenkaan raportoitu akupunktion haitanneen syöpähoitoja.

Mitä ottaa huomioon akupunktiohoitajaa valitessa

Syöpähoitojen tukena akupunktion vaikutuksista syöpähoitojen tehoon on vielä vain vähän tutkimusta. Tässä kirjoituksessa lainattujen tutkimusten pohjalta oikein tehdyllä akupunktiolla saattaa olla potentiaalisia hyötyjä syöpähoitojen yhteydessä ja se voi myös helpottaa syöpähoitojen sivuvaikutusten hoidossa.

Syöpähoitojen tukihoitoa antavan akupunktiohoitajan tulisi mielestäni omata vähintään perustiedot modernista lääketieteestä ja olla mielellään Valviran rekisteröimä terveysalan ammattilainen. Parhaan hoitokokonaisuuden saamiseksi olisi tärkeää, että akupunktiohoitaja tuntisi perinteisen akupunktion lisäksi myös akupunktion lääketieteelliset vaikutusmekanismit ja ymmärtäisi käytettyjen syöpälääkitysten toimintamekanismit. Muun hoitavan tahon kanssa kommunikoiminen kyseiselle potilaalle valitun hoidon tavoitteista ja mekanismeista olisi myös ensisijaista. Akupunktion immunologisissa tutkimuksissa on ilmennyt, kuinka erilainen stimulaatio samoissakin pisteissä voi saada hyvin erilaisen tai jopa päinvastaisen immunologisen vaikutuksen aikaiseksi (Yu W. et al, 2022; Cui J. et al. 2021; Liu S. et al. 2021; You F. et al 2021). On tärkeää, että akupunktiohoito tukee lääkinnällistä hoitoa, eikä toimi sen tavoitteita vastaan, vaikka hoidossa keskityttäisiin pelkkiin syöpähoitojen sivuvaikutuksiin. Tämän vuoksi akupunktiohoitajan koulutuksella on suuri merkitys tukihoitoa annettaessa.

Lähteet

Allen J., Mak S. et al. (2022) Use of Acupuncture for Adult Health Conditions, 2013 to 2021: A Systematic Review. JAMA Netw Open. 2022;5(11):e2243665-e2243665.

Bäumler P, Zhang W, Stübinger T, Irnich D. Acupuncture-related adverse events: systematic review and meta-analyses of prospective clinical studies. BMJ Open. 2021;11(9):e045961. doi:10.1136/bmjopen-2020-045961

Chan Y., Wang N. et al. (2021) Systematic Review with Meta-Analysis: Effectiveness and Safety of Acupuncture as Adjuvant Therapy for Side Effects Management in Drug Therapy-Receiving Breast Cancer Patients. Evid Based Complement Alternat Med. 2021:9949777.

Cheung D., Xu X. et al. (2022) Invasive or noninvasive? A systematic review and network meta-analysis of acupuncture and acupressure to treat sleep disturbance in cancer patients. Worldviews Evid Based Nurs. 2022.

Cui J., Song W. et al. (2021) Research Progress on the Mechanism of the Acupuncture Regulating Neuro-Endocrine-Immune Network System Vet Sci. 2021;8(8).

Dai L., Liu Y. et al. (2021) Acupuncture and Derived Therapies for Pain in Palliative Cancer Management: Systematic Review and Meta-Analysis Based on Single-Arm and Controlled Trials. J Palliat Med. 2021.

Han Q., Fu Y. et al. (2021) The Therapeutic Effects of Acupuncture and Electroacupuncture on Cancer-related Symptoms and Side-Effects. J Cancer. 2021;12(23):7003-7009.

He Y., Guo X. et al. (2020) Clinical Evidence for Association of Acupuncture and Acupressure With Improved Cancer Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. JAMA Oncol. 2020;6(2):271-278.

Hughes J., Lewith G. et al. (2019) Assessment of the quality of reporting in studies of acupuncture for patients with cancer using the STRICTA guidelines. Acupunct Med. 2019;37(4):223-227.

Hwang M., Lee H. et al. (2020) A systematic review and meta-analysis of the efficacy of acupuncture and electroacupuncture against chemotherapy-induced peripheral neuropathy. Medicine (Baltimore). 2020;99(17):e19837.

Jang A., Brown C. et al. (2020) The Effects of Acupuncture on Cancer-Related Fatigue: Updated Systematic Review and Meta-Analysis. Integr Cancer Ther. 2020;19:1534735420949679.

Jang S., Ko Y. et al. (2020) Acupuncture as an adjuvant therapy for management of treatment-related symptoms in breast cancer patients: Systematic review and meta-analysis (PRISMA-compliant). Medicine (Baltimore). 2020;99(50):e21820.

Jin H., Feng Y. et al. (2020) Efficacy and Safety of Acupuncture-Moxibustion Therapy on Chemotherapy-Induced Leukopenia: A Systematic Review and Meta-Analysis. Evid Based Complement Alternat Med. 2020:5691468.

Jin Y., Wang Y. et al. (2020) Efficacy and Safety of Acupuncture against Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Evid Based Complement Alternat Med. 2020:8875433.

Li S., Zhao S. et al. (2022) Clinical Efficacy and Potential Mechanisms of Acupoint Stimulation Combined With Chemotherapy in Combating Cancer: A Review and Prospects. Front Oncol. 2022;12:864046.

Liu S., Wang Z. et al. (2021) A neuroanatomical basis for electroacupuncture to drive the vagal-adrenal axis. Nature. 2021;598(7882):641-645.

Schlaeger J. et al. (2021) Acupuncture Improves Multiple Treatment-Related Symptoms in Breast Cancer Survivors: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Altern Complement Med. 2021;27(12):1084-1097.

Wang N., Zhao L. et al. (2023) Research progress on the immunomodulatory mechanism of acupuncture in tumor immune microenvironment. Front Immunol. 2023;14:1092402-1092402

Xu G., Lei H. et al. (2021) Acupuncture for Quality of Life of Patients with Defecation Dysfunction after Sphincter Preserving Surgery for Rectal Cancer: A Systematic Review. Evid Based Complement Alternat Med. 2021:7858252.

Yang J., Wahner-Roedler D. et al. (2021) Acupuncture for palliative cancer pain management: systematic review. BMJ Support Palliat Care. 2021.

You F., Du X. et al. (2021) High-frequency electroacupuncture improves endometrial receptivity via regulating cell adhesion molecules and leukemia inhibitory factor / signal transducer and activator of transcription signaling pathway. Bioengineered. 2021;12(2):10470-10479.

Yu W., Park J. et al. (2022) Changes of local microenvironment and systemic immunity after acupuncture stimulation during inflammation: A literature review of animal studies. Front Neurol. 2022;13:1086195-1086195.

Zhang X., Hou W. et al. (2022) Acupuncture for cancer-related conditions: An overview of systematic reviews. Phytomedicine. 2022;106:154430.